தமிழ் · Cute lines · Pon Mozhigal · Thoughts

பொன்மொழிகள்-1(துன்பம்)


துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்து விடு. ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே!
– பெஞ்சமின்.

Advertisements

9 thoughts on “பொன்மொழிகள்-1(துன்பம்)

Reply!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s